11
Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble

Hong Kong Chinese Orchestra ensemble

Moonlight over Spring River Anonymous, Yan Huichang
Autumn Meditation in the Boudoir Anonymous
Snow on a Sunny Spring Day Anonymous
Apricot Blossoms Against a Blue Sky Yao Henglu
The Dream of Loulan Jiping Zhao
Spring in Jiangnan Ma Xilin
Fantasia Jianmin Wang
Xiao-Ban Xu Jianqiang
A joyful Evening Hu Dengtiao
Beating Dates Anonymous

Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble

Hong Kong Chinese Orchestra ensemble

Moonlight over Spring River Anonymous, Yan Huichang
Autumn Meditation in the Boudoir Anonymous
Spring in Jiangnan Ma Xilin
Fantasia Jianmin Wang
Xiao-Ban Xu Jianqiang
Three Variations on Yangguan Anonymous

Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble

Autumn Meditation in the Boudoir Anonymous
Apricot Blossoms Against a Blue Sky Yao Henglu
The Dream of Loulan Jiping Zhao

Hong Kong Chinese Orchestra Ensemble

Hong Kong Chinese Orchestra ensemble

Moonlight over Spring River Anonymous, Yan Huichang
Autumn Meditation in the Boudoir Anonymous
Snow on a Sunny Spring Day Anonymous
Apricot Blossoms Against a Blue Sky Yao Henglu
The Dream of Loulan Jiping Zhao
Spring in Jiangnan Ma Xilin
Fantasia Jianmin Wang
Xiao-Ban Xu Jianqiang
A joyful Evening Hu Dengtiao
Beating Dates Anonymous
Three Variations on Yangguan Anonymous


Yim Hok-man, percussion ; Cui Can, zhongruan ; Lu Yi, sheng ; Luo Jing, zheng ; Ren Zhaoliang, suona/guan ; Tam Po-shek, dizi/xiao/calligraphy ; Yu Mei-lai, yangqin ; Zhang Chongxue, erhu ; Zhang Ying, pipa

Moonlight over Spring River, ancient melody arranged by Qin Pengzhang, Luo Zhongrong and Yan Huichang
Autumn Meditation in the Boudoir, ancient melody arranged by Tam Po-shek
Snow on a Sunny Spring Day, ancient melody
Apricot Blossoms Against a Blue Sky, by Yao Henglu
The Dream of Loulan, by Zhao Jiping
Spring in Jiangnan, by Ma Xilin and Zhu Chongyao
Fantasia, by Wang Jianmin
Xiao-Ban, by Xu Jianqiang 
A Joyful Evening, by Hu Dengtiao
Beating Dates,  Hebei Folk Melody arranged by Guo Yazhi 
Three Variations on Yangguan, ancient Melody arranged by Chen Ning-chi

> 21:15