20
Waarover gaat het?

De term ‘Persoonsgegevens’ (hierna ‘PG’s’ genoemd) verwijst naar alle informatie die op u betrekking heeft en die u direct of indirect identificeert.

Dit betreft bijvoorbeeld uw login, naam, geslacht, geboortedatum, postadres of mailadres.

Inderdaad, om optimaal gebruik te kunnen maken van onze diensten en met name van gepersonaliseerde diensten bezorgt u het PSK bepaalde PG’s. Voor een aantal diensten zijn bepaalde gegevens zelfs noodzakelijk (bijvoorbeeld voor de aankoop van tickets).

Dit kan ook betrekking hebben op de gebruiksgegevens die automatisch worden verzameld bij uw bezoek aan onze website. We slaan informatie over uw gebruik immers op via een trackingproces, zoals een cookie.
 

Ons engagement?

Het Paleis voor Schone Kunsten (hierna ‘PSK’ genoemd), naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, is belast met de multidisciplinaire programmatie van pedagogische, culturele en artistieke evenementen.

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging en de bescherming van uw PG’s die wij verwerken in het kader van de uitvoering van onze openbare opdracht en van onze diensten.

Wij verbinden ons ertoe uw PG’s op een loyale, geoorloofde en transparante manier te verwerken zoals vereist door de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet’) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ‘AVG’).

Dit Charter kadert in onze wens om transparant te werk te gaan en u toe te laten uw gebruikerservaring te verbeteren.
 

Wie zijn wij?

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke (hierna ‘VV’) voor onze producties, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor onze coproducties en als nieuwe verwerkingsverantwoordelijke voor de evenementen van andere externe organisatoren en/of zaalhuurders.

Contactgegevens van de VV
Paleis voor Schone Kunsten
Naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk
KBO 895.408.978
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel

Functionaris voor Gegevensbescherming
Met vragen over uw PG’s kunt u terecht bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming op het volgende adres: dpo@bozar.be
 

Welke categorieën PG’s verwerken we?

Uw identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), identiteitskaart, foto, filmopnamen, …

Geboortedatum: we zijn wettelijk verplicht om ouderlijke toestemming te krijgen voor jongeren onder de 13 jaar, evenals voor de leeftijdscontrole voor bepaalde gebeurtenissen en de toepassing van voorkeurstarieven.

Navigatiegegevens zoals IP-adres, datum en uur van bezoek, type domein waarmee u verbinding maakt met het internet, uw voorkeuren, …

Locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie.

Professionele gegevens, gegevens over studie en opleiding: titel/functie, naam van de werkgever, curriculum vitae (met name om een stage te lopen, te solliciteren naar een betrekking of om te voldoen aan de selectievereisten voor bepaalde overheidsopdrachten die door het PSK worden uitgeschreven).

Meer informatie over de verwerking van uw professionele gegevens en PG’s in het kader van de rekrutering vindt u op de pagina Jobs, stages & vrijwilligerswerk.

Zogenaamde gevoelige gegevens: in het algemeen verwerken we geen gegevens zoals uw seksuele geaardheid, uw religieuze of politieke overtuiging, gegevens m.b.t. uw gezondheid of etnische afkomst.

Betalings- en facturatiegegevens: deze gegevens worden bewaard om de bestelling te kunnen verwerken en onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen na te komen.
 

Wat zijn onze bronnen?

U bent onze belangrijkste rechtstreekse bron voor de verzameling van PG’s wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een nieuwsbrief of wanneer u tickets bestelt. Wij verwachten dan ook correcte en actuele PG’s van u.

Sommige van uw PG’s, zoals de door u geraadpleegde pagina’s, de datum en het uur van uw bezoek aan onze site of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld via de geraadpleegde servers (bij uw bezoek aan de pagina’s van onze website of de applicatie) en ‘cookies’ die op onze site worden geplaatst.

Voor meer informatie over het begrip ‘cookie’, het gebruik ervan en de exacte gegevens die worden verzameld kunt u terecht op onze pagina cookiebeleid.

We kunnen uw PG’s ook via onze partners of zaalhuurders of van derden krijgen. Dit is alleen mogelijk als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die u naar eigen goeddunken ook weer kunt intrekken.

 

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Aankoop van tickets of inschrijving voor een gratis evenement of reservatie van rondleiding
We verzamelen uw PG’s voornamelijk om de contractuele relatie rond uw bestelling van tickets voor een evenement in het PSK tot stand te brengen, uit te voeren en op te volgen (bijvoorbeeld om uw boeking op te volgen en u op de hoogte te houden van het evenement waarvoor u tickets hebt gekocht).

Beheer van de toegangen
Wanneer u zich aanbiedt bij het paleis kunnen wij uw identiteitskaart vragen om uw geboortedatum te controleren. Zo kunnen we nagaan of het juiste tarief werd aangerekend bij de aankoop van uw ticket.

Inschrijven voor een of meerdere nieuwsbrieven
Bij uw inschrijving voor een of meerdere van onze nieuwsbrieven verzamelen wij uw PG’s. U kunt uw inschrijving beheren via ons online formulier.

Marktonderzoek
Er kan, op vrijwillige basis, een tevredenheidsonderzoek of een marktonderzoek worden georganiseerd. U bent niet verplicht hieraan mee te doen.

Direct marketing
De gegevens worden ook gebruikt voor direct marketing voor gelijkaardige evenementen in het aanbod van het PSK. U kan zich te allen tijde verzetten tegen deze direct marketing en vragen dat het PSK u van deze lijst verwijdert. Zo vindt u onderaan in elke e-mail de mogelijkheid om u uit te schrijven voor alle e-mails. Door u van deze lijst te verwijderen, schrijft u zich ook uit voor alle nieuwsbrieven waarvoor u ingeschreven was.

Verzending van brochures
Als abonnee kan u diverse brochures per post aanvragen.

Profileren
Het PSK combineert de door u aangeleverde gegevens en het gebruik van de site om u enerzijds een optimale navigatie-ervaring te kunnen bieden en u anderzijds per mail op de hoogte te kunnen houden van persoonlijke aanbiedingen.

Opnames
Sommige van onze concerten of evenementen kunnen rechtstreeks (live streaming) of op een later tijdstip worden uitgezonden. Het kan dus zijn dat u wordt gefilmd.

Overdracht aan derden
Uw PG’s kunnen worden doorgegeven aan de organisator van het evenement waarvoor u tickets hebt gekocht, dit evenwel enkel om het goede verloop ervan te verzekeren.

Als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, kan hij uw PG’s ook gebruiken om u andere evenementen voor te stellen. Meer hierover kunt u lezen in de privacyverklaring van de organisator – (zie rubriek ‘Hosted Event’).

In deze context worden uw PG’s ook gebruikt om de gegevens die al in de database voorkomen te valideren, te corrigeren of met elkaar te verbinden.

We kunnen uw PG’s delen met onze externe leveranciers voor zover zij deze nodig hebben om ons hun diensten te verlenen. Desgevallend sluiten we een contractueel akkoord om de conformiteit met de AVG te garanderen.

Controle van de wettelijkheid van de verrichtingen
De PG’s kunnen worden verwerkt om inbreuken te voorkomen of op te sporen, zoals bijvoorbeeld ongeoorloofde doorverkoop van tickets, schending van intellectuele-eigendomsrechten, fraude met betrekking tot elektronische betaling of andere inbreuken.

Een sollicitatie voor een functie
Indien u zich kandidaat stelt voor een functie binnen het PSK worden uw PG’s bewaard in het kader van de sollicitatieprocedure, zie pagina Jobs, stages & vrijwilligerswerk

Klacht of verloren voorwerpen
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om te antwoorden op de klacht die u aan ons hebt gericht en om u desgevallend te vergoeden. Heeft uw klacht betrekking op een evenement dat georganiseerd wordt door een externe organisator, een Hosted Event, dan zullen wij uw klacht doorsturen zodat hij de klacht kan afhandelen. Hetzelfde geldt wanneer u tijdens een bezoek aan het PSK persoonlijke bezittingen verliest.

Verbetering van onze diensten
Met uw PG’s kunnen we onze diensten optimaliseren (bijvoorbeeld de inhoud van of navigatie op onze website of de BOZAR-app aanpassen en verbeteren), sleutelen aan de efficiëntie van onze marketing- of reclamecampagnes en statistieken opmaken.

Voor elk ander doel hebben we uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming nodig, met name voor reclameacties van derden, de verzending van een nieuwe nieuwsbrief waarop u nog niet hebt ingetekend.
 

Wie verwerkt uw PG’s?

Met inachtneming van het beginsel van de minimale gegevensverwerking hebben de erkende personeelsleden van het PSK toegang tot uw PG’s.

Onze onderaannemers en externe dienstverleners
Om bepaalde taken uit te voeren en onze dienstverlening te verzekeren, doen wij een beroep op externe dienstverleners.

Het betreft hier onder meer onze leverancier van toepassingen, voor ons ticketingsysteem.

Wij eisen van onze onderaannemers hetzelfde beschermingsniveau als het onze en wij vragen dat zij uw PG’s niet gebruiken voor andere doeleinden dan degene die wij bepaald hebben.

Daarnaast moeten zij over passende veiligheidsmaatregelen beschikken om zich te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw PG’s en tegen toevallig verlies, vernietiging of beschadiging van uw PG’s.

Dit is contractueel gegarandeerd en zij zijn enkel gemachtigd om uw persoonsgegevens te verwerken voor het toegelaten doeleinde, met de vereiste discretie en veiligheidsmaatregelen.
 

Met wie delen we uw PG’s?

Met onze culturele partners
In het kader van onze openbare opdracht werken we nauw samen met andere instellingen zoals het Nationaal Orkest van België (BNO) en de Koninklijke Muntschouwburg.

De concerten van het BNO zijn coproducties. Wanneer u een concertticket van het BNO koopt via ons doet u een aankoop bij twee gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, het PSK en het BNO. Op basis van deze overeenkomst heeft het BNO ook toegang tot uw PG’s en kan het later opnieuw contact met u opnemen om u concerten voor te stellen die vergelijkbaar zijn met de concerten waarvoor u tickets hebt gekocht.

Voor alle vragen in verband met de verwerking van uw PG’s door het NOB, kunt u contact opnemen via het adres https://www.nationalorchestra.be/nl/privacyverklaring

Met onze klanten – de ‘Hosted Events’
Wanneer u een ticket koopt voor een evenement georganiseerd door (een) externe producent(en) in onze zalen, verstrekken wij enkel de PG’s die nodig zijn voor de volledige uitvoering van uw bestelling (informatie betreffende een eventuele verandering van zaal, uur, artiest, …).

We vragen deze externe organisatoren om uw PG’s slechts te bewaren voor de duur die nodig is voor de organisatie van hun evenement. Na deze periode worden ze gewist, geanonimiseerd of bewaard voor uitsluitend statistische doeleinden, zonder enige vorm van exploitatie.  Bij aankoop van een ticket in een pakketformule bezorgen wij uw PG’s ook aan de organisator van het evenement in kwestie. Om deze pakketten te kunnen verwerken moet hij immers over uw gegevens en uw bestelling beschikken.

In de andere gevallen is uw uitdrukkelijke toestemming steeds vereist.

Onder de gelijknamige tab op onze website staan de ‘Hosted Events’ vermeld.

Met de overheid
Uw PG’s kunnen eveneens worden bekendgemaakt krachtens een wet, een reglement of een beslissing van een bevoegde regelgevende instantie of gerechtelijke overheid.
 

Welke beveiliging geldt er voor uw PG’s?

Wij verbinden ons ertoe alles in het werk te stellen om uw PG’s te beschermen, in overeenstemming met de wet en de nieuwste technologieën.

Zo hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw PG’s te beschermen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een passende beveiliging te bieden m.b.t. de risico’s die gepaard gaan met de verwerking van uw PG’s.

Onze computerinfrastructuur wordt op verschillende manieren beveiligd, zoals met diensten voor perimeterbeveiliging met behulp van firewalls, maar ook met filtersystemen voor e-mails. Er bestaan verschillende systemen om informatie op te slaan. Bovendien wordt gegevensuitwisseling tussen de verschillende interfaces versleuteld en zo beschermd.

Uw transacties worden ook beveiligd via encryptiesystemen.

Om ongeoorloofde toegang tot of wijzigingen van de gegevens zoveel mogelijk te vermijden, verwerken de personeelsleden van het PSK, partners of onderaannemers uw PG’s enkel overeenkomstig dit Privacy Charter.

We vestigen uw aandacht evenwel op het feit dat we de veiligheid van uw PG’s niet kunnen garanderen tijdens hun overdracht via het internet.

We vestigen uw aandacht tevens op de bijzondere risico’s die verband houden met de specifieke kenmerken van het internet, netwerken en het feit dat informatie over PG’s zonder uw medeweten kan worden verzameld en/of doorgespeeld naar landen die geen passend beschermingsniveau garanderen.
 

Hoelang bewaren we uw PG’s?

Het PSK bewaart uw gegevens uitsluitend voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen en om de wettelijke bewaringsverplichtingen na te leven die ons worden opgelegd.

De bewaringstermijn van de PG’s bedraagt gewoonlijk 10 jaar.

Deze termijn werd om praktische redenen vastgelegd en het is onze boekhoudkundige verplichting om de gegevens gedurende 10 jaar te bewaren, mits technisch haalbaar.

Als u gedurende een periode van 10 jaar niet actief bent geweest of geen contact hebt gezocht met het PSK, dan ontvangt u een e-mail met de vraag of wij uw account kunnen deactiveren.

Na deze periode worden ze gewist, geanonimiseerd of bewaard voor uitsluitend statistische doeleinden, zonder enige vorm van exploitatie.
 

De PG’s van uw kinderen?

Als ouders wordt u verzocht om toezicht te houden op uw kinderen wat betreft het gebruik van hun persoonsgegevens en hun toegang tot de online/offline diensten van het PSK.

De leeftijd voor online meerderjarigheid is vastgesteld op 13 jaar. De minderjarige jonger dan 13 jaar verklaart en erkent derhalve de voorafgaande toestemming te hebben verkregen van zijn ouders of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent.
 

Wat zijn uw rechten?

U beschikt over een recht op toegang, recht op rectificatie (in geval van onjuiste gegevens) en recht op wissing van uw inschrijvingsgegevens.

U hebt het recht om zich, op grond van ernstige en gerechtvaardigde redenen, te verzetten tegen elke vorm van verwerking van uw inschrijvingsgegevens.

U hebt het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen het gebruik van uw PG’s voor directmarketingdoeleinden.

U kunt uw verzoek tot toegang, wijziging, wissing of bezwaar indienen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming door hem een gedetailleerd verzoek te bezorgen op dpo@bozar.be

Hij zal de gegrondheid van uw verzoek beoordelen en zo snel mogelijk antwoorden. Dat antwoord zal in ieder geval binnen een termijn van een maand na ontvangst van het verzoek volgen.

Deze termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken.

Bovendien is het mogelijk dat het PSK, ten gevolge van uw verzoek, uw identiteit moet controleren om misbruik of identiteitsfraude te vermijden. Voor deze controle kunnen er ook bijkomende gegevens nodig zijn, zoals een kopie van uw identiteitskaart.

Overigens kunt u zich verzetten tegen het opslaan van uw gebruiksgegevens door uw browser te configureren.
 

Welke beroepen zijn er mogelijk bij welke toezichthoudende overheid?

In geval van betwisting van een beslissing van de Functionaris voor Gegevensbescherming of voor elk ander bezwaar tegen de verwerking van uw PG’s, kunt u gratis een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid:

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: 0032 02 274 48 00
Fax: 0032 02 274 48 00
E-mail:  commission@privacycommission.be
Website:  www.privacycommission.be
 

Wijzigingen aan dit Charter

Dit Charter kan op elk moment worden aangepast als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe verwerkingen door het PSK of van de wijziging van de geldende wetgeving.

Elke wijziging treedt onmiddellijk in werking. Wij nodigen u dan ook uit om deze pagina regelmatig door te nemen.

De laatste wijziging vond plaats op 14.05.2019.