16

Bijzondere voorwaarden tijdens de COVID-19-periode (bijgewerkt op 18 september 2020)

Onze verkoopvoorwaarden worden tijdelijk aangepast in verband met de coronapandemie om te voldoen aan de door de Veiligheidsraad vastgestelde maatregelen.

Ze kunnen dus op elk moment worden herzien en we nodigen de klant uit om ze regelmatig te raadplegen.

Deze paragraaf heeft dus voorrang op onze algemene voorwaarden die hierna volgen.

Op dit moment is het niet mogelijk om contant te betalen voor uw bestelling in Bozar Tickets. We raden u sterk aan om al uw bestellingen online te plaatsen via de website. Alle verkochte tickets zijn op naam. Deze maatregel wordt aanbevolen om te voldoen aan de gezondheidsnormen en aan de traceerbaarheidseisen die door de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd. 

Telkens als u het Paleis voor Schone Kunsten binnenkomt, moet u verplicht een mondmasker dragen. De directie behoudt zich het recht voor om u de toegang te weigeren als deze maatregel niet wordt gerespecteerd.

De toegang tot de zalen is mogelijk vanaf een uur voor de aanvang van het evenement. 

Er wordt een letter A, B, C of D toegekend aan de verschillende ingangen van het Paleis. De letter van de ingang waarlangs u moet binnenkomen, staat vermeld op uw ticket. U moet verplicht de bewegwijzering ter plaatse volgen.

Er zijn geen pauzes meer tijdens de concerten, de bars zijn niet open en er zijn op dit moment geen vestiaire.  De programmabrochure is beschikbaar op de website. 

Als uw evenement wordt geannuleerd of uitgesteld, neem dan contact met ons op via het daarvoor bestemde formulier op de website. 


Verkoopvoorwaarden van het Paleis voor Schone Kunsten

De klant erkent formeel kennis te hebben genomen van de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden en ze te aanvaarden voordat hij zijn aankoop van tickets afrondt. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op reserveringen per telefoon of via een ander middel, ook ter plaatse. Het PSK behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website worden gepubliceerd.

Deze website wordt beheerd door het Paleis voor Schone Kunsten, nv van publiek recht met maatschappelijke zetel in de Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, ingeschreven in het Brusselse rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0895.408.978.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van tickets door het Paleis voor Schone Kunsten (hierna 'het PSK') of op daarmee samenhangende activiteiten via zijn website, voor zover hier niet van wordt afgeweken door bijzondere contractuele bepalingen die zijn overeengekomen tussen het PSK en de klant. Bijgevolg kan de klant niet de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden inroepen, zelfs niet wanneer deze bepalen dat ze de enige toepasselijke voorwaarden zijn.

Het PSK handelt:

  • als organisator, partner en coproducent van zijn eigen producties of gedeelde producties;
  • als dienstverlener voor de ticketverkoop voor zijn eigen producties;
  • als dienstverlener voor andere organisatoren van evenementen en/of zaalhuurders; bijgevolg kan het in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van datum, plaats, prijs of voor de annulering van evenementen ten gevolge van een beslissing van de organisatoren en/of de zaalhuurders. 

 
A. Bestelling 

Tickets kunnen online worden gekocht via de website van Bozar, aan het loket of via het callcenter.

Elke bestelling die niet binnen tien werkdagen wordt betaald, wordt automatisch geannuleerd. 

Tickets kunnen worden beperkt tot een maximumaantal per persoon, per kredietkaart/debetkaart en voor sommige evenementen kan een beperking gelden per gezin. 
Het PSK behoudt zich het recht voor om gereserveerde tickets die dit aantal overschrijden, zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

Online – e-tickets

Voor een bestelling die online wordt geplaatst en waarvoor u uw e-tickets zelf afdrukt of op uw smartphone bewaart, worden geen administratieve kosten in rekening gebracht.

Het is niet verplicht om de e-tickets ('print at home') die u ontvangt bij uw online bestelling, af te drukken. U kunt voor de voorstelling uw barcode laten zien op uw smartphone.

U kunt betalen via payconiq, bancontact met een mastercard of visakaart.

Callcenter

Per bestelling via ons callcenter wordt een supplement van € 3 aangerekend voor de administratiekosten. (De verzendingskosten van uw tickets bij gewone brief en per e-mail zijn inbegrepen in deze administratiekosten.)

U kunt betalen met een kredietkaart of via een bankoverschrijving.

Ter plaatse

U kunt uw tickets ook ter plaatse aan het loket kopen en met krediet- of debetkaart betalen, of desgewenst gebruik maken van uw cultuurcheques of bozargifts.

B. Afhalen van tickets 

Reeds gereserveerde en betaalde tickets voor evenementen die plaatsvinden in de Grote Zaal Henry Le Bœuf, Zaal M of in de Studio van het Paleis voor Schone Kunsten kunnen worden afgehaald bij de ticketverkoop (BOZAR TICKETS).

Tickets voor voorstellingen in de andere zalen kunnen worden afgehaald bij het onthaal, dat één uur voor de voorstelling aanwezig is.


C. Herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht is na betaling geen herroepingsrecht van toepassing.

 

D. Ticket

Uw ticket is alleen geldig voor de dag en de voorstelling die erop staan aangegeven.

Het ticket moet op verzoek worden getoond. Het wordt noch teruggenomen, noch terugbetaald (met name in geval van verlies of diefstal), noch geruild, noch doorverkocht. Tickets mogen niet worden doorverkocht of overgedragen voor commerciële doeleinden. In geval van een toepasselijke teruggave behoudt het PSK zich het recht voor om de klant te vragen een bewijs voor de teruggave te tonen.

Om misbruik te voorkomen, moet elk verlies of elk ander probleem met betrekking tot de tickets zo snel mogelijk voor het evenement per e-mail (tickets@bozar.be) aan ons worden gemeld. Als u uw ticket verliest, kan een nieuw ticket worden verstrekt tegen een vergoeding van € 5 per ticket.

Naast papieren tickets worden bij de ingang van de zaal ook afgedrukte versies van e-tickets of e-tickets op smartphones aanvaard. Als er gebruik wordt gemaakt van e-tickets, wordt de toegang tot het evenement verleend aan de eerste persoon die het origineel presenteert. Er wordt dus geen toegang verleend aan wie een kopie presenteert.

Koop uw ticket niet op straat. Het is mogelijk dat het om een vervalst ticket gaat. De toegang kan u op ieder moment worden geweigerd.

Koop uw ticket niet via tweedehands ticket- of veilingsites. De barcodes op deze tickets worden geweigerd, met als gevolg dat de tickethouder de toegang wordt ontzegd. 

E. Wijziging en/of annulering in het programma

Redenen buiten onze wil om kunnen aan de basis liggen van wijzigingen in het programma, de bezetting, de zaal of het tijdstip. Die wijzigingen worden aangekondigd op onze website. In geval van annulering of wijziging van datum en/of plaats, wordt u in de mate van het mogelijke schriftelijk (e-mail en sms) op de hoogte gebracht. Deze wijzigingen geven geen aanleiding tot terugbetaling of omruiling. Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulering.

Informatie over Hosted Events 

We vermelden op onze BOZAR-website informatie over de 'Hosted Events' zoals die door de externe organisator van het evenement wordt verstrekt, maar wij hebben niet de mogelijkheid om deze informatie te controleren. 

Het PSK wijst alle aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van de verstrekte info af.

Geactualiseerde informatie over het evenement, in het bijzonder op de dag zelf van de voorstelling, kan worden verkregen via officiële mededelingen van de organisator, de promotor of de kunstenaar op zijn website of uit andere bronnen en in de pers. 

Net als bij onze eigen producties zullen wij alles in het werk stellen om u op de hoogte te brengen van de annulering of het uitstel van het 'Hosted Event', evenwel zonder garantie. 

Het PSK kan niet aansprakelijk worden gesteld:

  • in geval van annulering of uitstel van een voorstelling;
  • voor de inhoud van de voorstelling;
  • voor een wijziging van de artistieke bezetting;
  • voor een programmawijziging;
  • voor een wijziging van het tijdstip van de voorstelling;
  • voor een wijziging in de toewijzing van de plaatsen ten gevolge van een aanpassing van het zaalplan overeenkomstig het desbetreffende artikel[??1] .

De bezitter van het ticket moet zich houden aan de regels en gebruiken van de zaal, om wat voor voorstelling/tentoonstelling of ander evenement het ook mag gaan.

Het PSK heeft het recht de toegang tot het Paleis te ontzeggen om veiligheidsredenen.

We behouden ons het recht voor elke voorstelling te annuleren of de toegang tot de zalen te verbieden indien we daartoe gedwongen worden door onvoorziene gebeurtenissen of overmacht, zoals (en zonder dat deze lijst volledig is) slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, waterschade, ziekte van een vertolker, bijzondere maatregelen opgelegd door de overheidsdiensten in het kader van de strijd tegen het terrorisme enz. In dat geval zullen we in de mate van het mogelijke een andere datum voorstellen.

 
F. Korting/promotie

Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Het bewijs van uw korting kan worden gevraagd op het moment van uw aankoop of bezoek.

Kortingen Music 

 Kortingen zijn niet van toepassing op plaatsen uit de eerste prijscategorie, noch op abonnementen. De geldende kortingen zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.bozar.be/nl/static-pages/120950-tickets-tarieven-kortingen.

Combi expo/promotie

Voor meer informatie over onze combiformules neemt u regelmatig een kijkje op onze EXPO-pagina's.

Onze groeps- en voordeeltarieven vindt u op de pagina's Groepstarieven en Tarieven en kortingen.

G. Ruilmogelijkheden voor abonnees 

Abonnees kunnen concerten van hun abonnement ruilen vanaf 20 augustus (tegen betaling van € 5 administratiekosten per geruild ticket).

Daarvoor neemt u ten laatste 10 werkdagen voor het te ruilen concert contact op met BOZAR TICKETS op tickets@bozar.be.

H. Opening van de deuren voor de voorstellingen/conferenties

De deuren van de zaal gaan een uur voor het begin van de voorstelling open. Zo kunnen de bezoekers in alle veiligheid hun plaats opzoeken.
De deuren van de zaal gaan een half uur voor het begin van de voorstelling open. De toeschouwers moeten hun plaatsen innemen vóór het aangeduide uur. Als u later arriveert, wordt u in principe niet meer toegelaten in de zaal. Soms kan het PSK beslissen laatkomers toch binnen te laten tijdens het applaus of tijdens de pauze. De reservering van uw plaats is dan niet meer geldig. Als uw plaatsen dus al zijn ingenomen door andere bezoekers, kunnen we ze niet meer aan u toewijzen, om de voorstelling niet te storen. Uw reservering vervalt ook als u de zaal verlaat tijdens de voorstelling.


I. Zaalcapaciteit/privatisering

Bij een lage publieksopkomst heeft het Paleis voor Schone Kunsten het recht de zaalcapaciteit te verkleinen om de ervaring van de voorstelling te verbeteren, zowel voor het publiek als voor het orkest of het gezelschap. In dat geval krijgt u op de avond van het concert dus een vergelijkbare of betere plaats toegewezen dan de plaats die u had gereserveerd, bijvoorbeeld doordat u van het balkon naar de parterre wordt verplaatst.

Het PSK behoudt zich het recht voor bepaalde ruimten in het Paleis te privatiseren voor privé-evenementen In die uitzonderlijke omstandigheden verbindt het PSK zich ertoe alles in het werk te stellen om de gevolgen van de privatisering tot een minimum te beperken.

Het PSK waakt erover dat het zaalplan wordt aangepast in overeenstemming met de geldende veiligheidsregels. Het kan dat u een andere plaats krijgt toegekend, vergelijkbaar aan de plaats die u oorspronkelijk had gereserveerd.


J. Plichten van de klant

Elke vervalsing zal gerechtelijk worden vervolgd.

Het is strikt verboden te roken in het PSK.

Het is verboden te drinken of te eten in de concertzalen.

Gsm's en smartphones moeten gedurende de hele voorstelling worden gedempt.

De klant moet zich houden aan de gebruiken van het huis en het bezoekersreglement.

 

K. Persoonsgegevens 

Voor uw bestelling

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in om bij de bestelling van tickets correcte, actuele en volledige gegevens over zichzelf te verstrekken.  De nauwkeurigheid van de gegevens is belangrijk om het PSK in staat te stellen de klant te waarschuwen in geval van een programmawijziging of verandering van zaal. 

Wanneer het PSK redenen heeft om aan te nemen dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is, behoudt het zich het recht voor de gevraagde transactie te weigeren of te annuleren.  Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en met ons privacycharter. Elke klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen. Voor meer informatie, zie onze privacydisclaimer.

Om u op de hoogte te houden


Met uw contactgegevens kunnen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten en contact met u opnemen in geval van programmawijzigingen. Wat onze papieren publicaties betreft, vragen wij u om ons uw adreswijzigingen door te geven of ons laten weten dat u die niet meer wenst te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@bozar.be. Voor onze elektronische publicaties verwijzen wij u naar de desbetreffende pagina van onze website als u uw digitale gegevens wilt wijzigen of onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen. 

 

L. Intellectueel eigendom

Elk commercieel gebruik van de naam, het handelsmerk of het logo van BOZAR en die van zijn commerciële partners is ten strengste verboden en vatbaar voor gerechtelijke vervolging.


M. Aansprakelijkheid van het PSK

De aansprakelijkheid van het PSK is beperkt tot de dekking die voorzien is door zijn verzekeringen.


N. Contractuele relatie


Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de volledige contractuele relatie tussen het PSK en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant. Elke wijziging of afwijking van of toevoeging aan deze algemene verkoopvoorwaarden moet gebeuren door middel van een schriftelijke overeenkomst. Het PSK heeft het recht om de inhoud van zijn algemene verkoopvoorwaarden en zijn verkoopsite op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat ze op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De relaties tussen het PSK en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een eventueel geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
 


Gewoonten van het huis 

Bezoekers worden verzocht zich tijdig naar de zaal te begeven, geen bagage, rugzakken of (grote) handtassen mee te nemen en gevolg te geven aan eventuele verzoeken van de veiligheidsdiensten.

In het Paleis voor Schone Kunsten is het gebruik van de vestiaire gratis en kan het om veiligheidsredenen door de directie verplicht worden gesteld. In de hal van het Centraal Station zijn bagagekluizen beschikbaar.

Zijn verboden in onze zalen: glazen flessen, blikjes, alcohol, bagage, rugzakken, recorders, fototoestellen en camera's, vuurwerk en elk voorwerp dat een veiligheidsrisico inhoudt.

De toegang tot het evenement impliceert de aanvaarding van alle preventieve en controlemaatregelen die door het PSK, de autoriteiten en/of de externe organisator worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen. Niet-naleving van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van het recht op toegang, zonder de mogelijkheid van terugbetaling.

Als het PSK van plan is het evenement te filmen en/of te fotograferen, kan het publiek terloops op de genoemde beeldopname verschijnen. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en/of door het bijwonen van de voorstelling aanvaarden de bezoeker en/of de persoon of personen voor wie hij een ticket koopt, dat zijn of hun afbeelding(en) mag (mogen) worden gereproduceerd op om het even welk medium als onderdeel van deze opname en worden geëxploiteerd, in om het even welke vorm (ook voor promotionele doeleinden) door het PSK. Dit recht wordt wereldwijd gratis toegekend.

In het Paleis voor Schone Kunsten zijn de bars nabij de zalen in het algemeen één uur voor de voorstelling en tijdens de pauze toegankelijk voor het publiek.

De concertprogramma’s worden één uur voor het concert te koop aangeboden, zolang de voorraad strekt.  Ze kunnen ook, in de mate van het mogelijke, van onze website worden gedownload.

Er worden geregeld concertinleidingen door musicologen georganiseerd, evenals ontmoetingen met de kunstenaars. 

 

KLACHT

Het PSK hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. 
Heeft u echter een opmerking, suggestie of klacht over onze diensten/producten, de kwaliteit van onze dienstverlening of de manier waarop onze medewerkers met u omgaan, aarzel dan niet om het ons te laten weten.

Om de klacht naar behoren te kunnen behandelen nodigen we u uit het formulier op de website in te vullen Een bewijs van ontvangst zal u automatisch worden opgestuurd. U ontvangt binnen 30 dagen een persoonlijk antwoord.

Klachtenprocedure 

Het PSK hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening.Wij zullen alles in het werk stellen om soortgelijke klachten in de toekomst te vermijden.

Om de klacht naar behoren te kunnen behandelen nodigen we u uit dit formulier in te vullen. Een bewijs van ontvangst zal u automatisch worden opgestuurd. U ontvangt binnen 30 dagen een persoonlijk antwoord.

Raadpleeg hier onze folder voor meer informatie omtrent de klachtenprocedure.

U BENT NIET TEVREDEN OVER HET ANTWOORD?

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld, kunt u een tweedelijnsklacht indienen bij de federale ombudsman:

Voor meer informatie kunt u terecht op het gratis nummer 0800 99 962.

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.