05

De koper erkent formeel kennis te hebben genomen van de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden voordat hij zijn aankoop van tickets voltooit.

Deze website wordt beheerd door Paleis voor Schone Kunsten, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, met hoofdzetel gevestigd Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel, ingeschreven in het register van rechtspersonen van Brussel onder het ondernemingsnummer 0895.408.978.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke ticketverkoop door het Paleis voor Schone Kunsten (hierna “het PSK”) of daarmee samenhangende activiteiten via zijn website, voor zover hier niet van wordt afgeweken door bijzondere contractuele bepalingen die zijn overeengekomen tussen het PSK en de Klant. Bijgevolg kan de Klant niet de toepassing van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden inroepen, zelfs niet wanneer deze voorzien dat dit de enige toepasselijke voorwaarden zijn.

Het PSK handelt:

 • als organisator van zijn eigen producties.
 • als dienstverlener voor de ticketverkoop voor zijn eigen producties.
 • als partner en coproducent voor bepaalde gedeelde producties.
 • als dienstverlener voor andere organisatoren van evenementen en/of zaalhuurders; bijgevolg kan het in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van datum, plaats, prijs of voor de annulering van evenementen ten gevolge van een beslissing van de organisatoren en/of de zaalhuurders.
   


A. Verzendings- en reservatiekosten
Per bestelling via ons Callcenter wordt een supplement van € 3 gefactureerd voor de administratiekosten. Online gekochte tickets kunnen thuis worden afgedrukt. Voor de verzending van uw tickets via de post brengen wij € 2 extra in rekening.


B. Herroepingsrecht
Na betaling is er geen herroepingsrecht van toepassing. Wij aanvaarden dus geen annulering na betaling van plaatsen of toegangstickets door de Klant.


C. Verzending
Als de reservatie en de betaling 10 werkdagen voor de voorstelling gebeuren, worden de tickets opgestuurd met de post. Zo niet, moeten ze vóór het concert worden afgehaald.


D. Afhalen van tickets
Gereserveerde en betaalde tickets voor evenementen die plaatsvinden in het Paleis voor Schone Kunsten, moeten worden afgehaald aan de balie (BOZAR TICKETS). Tickets voor voorstellingen in de andere zalen buiten het Paleis, kunnen ter plaatse worden afgehaald aan de balie, die één uur voor de voorstelling de deuren zal openen.


E. Vervallen van de reservatie
Elke bestelling die niet binnen 15 werkdagen wordt betaald, wordt geannuleerd.


F. Wijziging en/of annulering in het programma
Redenen buiten onze wil om kunnen aan de basis liggen van wijzigingen in het programma, de bezetting, de zaal of het tijdstip. Die wijzigingen worden aangekondigd op onze website. In geval van annulering of wijziging van datum en/of plaats, wordt u in de mate van het mogelijke schriftelijk (e-mail) op de hoogte gebracht. Deze wijzigingen geven geen aanleiding tot terugbetaling of omruiling. Tickets worden enkel terugbetaald in geval van annulering.

Het PSK kan niet aansprakelijk worden gesteld:

 • in geval van annulering of uitstel van een voorstelling
 • voor de inhoud van de voorstelling
 • voor een wijziging van de bezetting
 • voor elke programmawijziging
 • voor een wijziging van het tijdstip van de voorstelling
 • voor een wijziging in de toewijzing van de plaatsen ten gevolge van een aanpassing van het zaalplan overeenkomstig artikel J.

De gebruiker van het ticket moet zich houden aan de regels en gebruiken van de zaal, ongeacht de voorstelling/tentoonstelling of een ander evenement.

Het PSK heeft het recht de toegang tot het Paleis te ontzeggen om veiligheidsredenen.

We behouden ons het recht voor elke voorstelling te annuleren of de toegang tot de zalen te verbieden indien we daartoe gedwongen worden door onvoorziene gebeurtenissen of overmacht, zoals (onvolledige lijst) slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, waterschade, ziekte van een vertolker, bijzondere maatregelen opgelegd door de overheidsdiensten in het kader van de strijd tegen het terrorisme enz.. In dat geval zullen we in de mate van het mogelijke een andere datum voorstellen.


G. Korting voor losse tickets
De geldende externe kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet geldig voor de 1e prijscategorie van het Paleis voor Schone Kunsten, noch voor abonnementen. De geldende externe kortingen zijn niet geldig voor combitickets.

Voor meer informatie over onze combiformules raden wij u aan regelmatig een kijkje te nemen op onze EXPO-pagina’s.

Voor onze groepstarieven en kortingen kunt u terecht op de paginas Groepstarieven en Tarieven & kortingen.


H. Ruilmogelijkheden voor abonnees (vanaf 14 augustus 2018)
Abonnees (met een volledig of deelabonnement met minimaal 6 concerten) kunnen twee concerten van hun abonnement ruilen (tegen betaling van € 5 administratiekosten per geruild ticket) voor twee concerten uit andere abonnementen, afhankelijk van de beschikbare plaatsen in dezelfde prijscategorie (uitgezonderd abonnementen OR6 en REC6).

Abonnees met een deelabonnement met slechts 4 concerten kunnen maar één concert ruilen (tegen betaling van € 5 administratiekosten per geruild ticket) voor een concert uit een ander abonnement, afhankelijk van de beschikbare plaatsen in dezelfde prijscategorie (uitgezonderd abonnementen OR6 en REC6).

Houders van een keuzeabonnement (minimaal 6 concerten) kunnen vanaf 16 augustus 2017 één concert ruilen (tegen betaling van € 5 administratiekosten per geruild ticket).

De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 werkdagen voor het concert dat u wilt omruilen naar BOZAR TICKETS, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel worden gestuurd.

Voeg hier ook de tickets bij die u wilt ruilen. Administratiekosten: € 5 per ticket (ter plaatse te betalen).


I. Opening van de deuren
De deuren van de zaal gaan een half uur voor het begin van de voorstelling open. De toeschouwers moeten hun plaatsen innemen vóór het aangeduide uur. Als u later arriveert, wordt u in principe niet meer toegelaten in de zaal. Soms kan het PSK beslissen laatkomers toch binnen te laten tijdens het applaus of tijdens de pauze. De reservering van uw plaats is dan niet meer geldig. Als uw plaatsen dus al zijn ingenomen door andere bezoekers, kunnen we ze niet meer aan u toewijzen, om de voorstelling niet te storen. Uw reservering vervalt ook als u de zaal verlaat tijdens de voorstelling.


J. Zaalcapaciteit/privatisering
Bij een lage publieksopkomst heeft het Paleis voor Schone Kunsten het recht de zaalcapaciteit te verkleinen om de ervaring van de voorstelling te verbeteren, zowel voor het publiek als voor het orkest of het gezelschap.  In dat geval krijgt u op de avond van het concert dus een vergelijkbare of betere plaats toegewezen dan de plaats die u had gereserveerd, bijvoorbeeld door u van het balkon naar de parterre te verplaatsen.

Het PSK behoudt zich het recht voor bepaalde ruimten in het Paleis te privatiseren voor privé-evenementen. In die uitzonderlijke omstandigheden verbindt het PSK zich ertoe alles in het werk te stellen om de gevolgen van de privatisering tot een minimum te beperken.


K. Plichten van de Klant
De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in om bij de bestelling van tickets correcte, actuele en volledige gegevens over zichzelf te verstrekken. De nauwkeurigheid van de gegevens is belangrijk om het PSK in staat te stellen de Klant te waarschuwen in geval van een programmawijziging of verandering van zaal. Wanneer het PSK redenen heeft om aan te nemen dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of verouderd is, behoudt het zich het recht voor de gevraagde transactie te weigeren of te annuleren. Deze gegevens kunnen worden bewaard om de goede dienstverlening van het PSK te garanderen (voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacydisclaimer).

Elke vervalsing zal gerechtelijk worden vervolgd.

Elke vorm van geluids- of beeldopnamen, inclusief het nemen van foto’s, is verboden.

Het is strikt verboden te roken in het PSK.

Het is verboden te drinken of te eten in de concertzalen.

Dankzij uw gegevens kunnen wij u op de hoogte houden over onze activiteiten en contact met u opnemen in geval van programmawijzigingen. Voor onze papieren publicaties verzoeken wij u eventuele adreswijzigingen door te geven of ons te melden dat u ze niet meer wilt ontvangen, door middel van een e-mail naar het adres info@bozar.be. Voor onze elektronische publicaties verwijzen we naar de desbetreffende pagina als u uw digitale gegevens wilt wijzigen of onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen.


L. Ticket
Het ticket moet op verzoek worden getoond. Het wordt niet teruggenomen, noch terugbetaald (met name bij verlies of diefstal), geruild of doorverkocht. Het is verboden tickets door te verkopen of voor commerciële doeleinden over te dragen. Indien de Klant aanspraak maakt op een korting, behoudt het PSK zich het recht voor aan de Klant te vragen het document te tonen dat recht geeft op deze korting.

Om misbruik te voorkomen, moet elk verlies of elk ander probleem in verband met tickets minimaal twee dagen vóór het evenement via e-mail aan ons worden gemeld.

Behalve de papieren tickets worden ook de afgedrukte versies van e-tickets of een afbeelding hiervan op een smartphone aanvaard aan de ingang van de zaal.

Als u uw tickets niet hebt ontvangen of ze bent kwijtgeraakt, kunnen wij u duplicaten sturen. Als een ticket opnieuw wordt afgedrukt, wordt enkel de laatste versie van het ticket door de scanner herkend.


M. Aansprakelijkheid PSK
De aansprakelijkheid van het PSK is beperkt tot de dekking die voorzien is door zijn verzekeringen.


N. Contractuele relatie
Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de volledige contractuele relatie tussen het PSK en de Klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. Elke wijziging of afwijking van of toevoeging aan deze algemene verkoopvoorwaarden moet gebeuren door middel van een schriftelijke overeenkomst. Het PSK heeft het recht om de inhoud van zijn algemene verkoopvoorwaarden en zijn verkoopsite op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat ze op de website verschijnen, tenzij anders bepaald. De relaties tussen het PSK en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een eventueel geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 


 

Gewoonten van het huis

In het Paleis voor Schone Kunsten is het gebruik van de vestiaire gratis. De directie behoudt zich het recht voor het gebruik van de vestiaire om veiligheidsredenen te verplichten.

In het Paleis voor Schone Kunsten zullen de bars nabij de zalen één uur voor de voorstelling en tijdens de pauze toegankelijk zijn voor het publiek.

De concertprogramma’s worden één uur voor het concert te koop aangeboden, zolang de voorraad strekt. Ze kunnen ook, in de mate van het mogelijke, van onze site worden gedownload.

Er worden geregeld concertinleidingen door musicologen georganiseerd, evenals ontmoetingen met de artiesten. Die zijn gratis toegankelijk op vertoon van het concertticket. BOZAR FRIENDS krijgen voorrang.

 


 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De gegevens die door de Klanten aan het Paleis voor Schone Kunsten worden verstrekt, worden behandeld overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet heeft elke Klant het recht zijn gegevens te laten corrigeren of schrappen. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacydisclaimer.