Website gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

Deze website wordt beheerd door Paleis voor Schone Kunsten, NV van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel gevestigd te Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer 895.408.978
Deze voorwaarden zijn van toepassing op www.bozar.be (‘Website’). Door toegang tot en gebruik van de Website verbindt u zich om deze voorwaarden te accepteren en na te leven.

Bij elke toegang tot en bij elk gebruik van de Website verbindt U zich om de Website niet onwettelijk te gebruiken, zoals onder meer voor de transmissie of het posten van virussen of illegaal of onrechtmatig of ongepast materiaal, alsook om de Website of onderdelen daarvan niet te gebruiken op een wijze waarbij inbreuk gepleegd wordt op rechten zoals onder meer, doch niet uitsluitend, rechten van Paleis voor Schone Kunsten en van derden op het gebied van intellectuele eigendom.

Alle software, databanken, teksten, foto's, films, beelden, data, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, tekeningen, modellen, logo's en andere informatie op de Website (‘Informatie’) zijn beschermd door intellectuele rechten toebehorend aan Paleis voor Schone Kunsten of derden. Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Paleis voor Schone Kunsten de Informatie te reproduceren (behoudens tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard met het oog op rechtmatig gebruik zonder zelfstandig economische waarde), te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen, beschikbaar te maken of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Bij inbreuk op enig ander recht van Paleis voor Schone Kunsten of derden (waaronder de partners van Paleis voor Schone Kunsten, de auteurs en rechthebbenden op Informatie getoond op de Website) via het gebruik van deze Website of onderdelen daaarvan, zal u Paleis voor Schone Kunsten en alle derden schadeloos te stellen, alsook vrijwaren voor elke vordering, schade of aansprakelijkheid van welke aard ook, met inbegrip van gevolgschade, die hieruit zou voortvloeien.

Informatie die via de Website of via berichtgeving wordt aangeboden kan onjuist of onvolledig zijn. Paleis voor Schone Kunsten doet haar best om zo accuraat mogelijk te werken, maar staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of andere eigenschap van de informatie. De informatie wordt geleverd zonder enige vorm van garantie. Paleis voor Schone Kunsten is niet aansprakelijk voor virussen of andere informatie die schade zouden berokkenen aan de gebruiker of derden en wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die dit kan veroorzaken.

De Website kan links naar websites of naar webpagina's van derden bevatten of daarnaar op een andere manier verwijzen. Paleis voor Schone Kunsten heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en is niet aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Paleis voor Schone Kunsten houdt op geen enkele wijze goedkeuring in van de inhoud daarvan.

Belgische wetgeving is van toepassing op de Website, met uitzondering van andersluidende wetsbepalingen van dwingend recht. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
1000 Brussel
RPR 895.408.978
Tel.: +32.(0)2.507.82.00
Fax:+32.(0)2.507.85.15
Email: info@bozar.be