‘Kremerata Baltica’

Gidon Kremer

viool

Evgeny Koroliov
Anna Vinnitskaya
Ljupka Hadzigeorgieva

piano