CEO

Vacante betrekking van directeur-generaal /directrice-generaal (m/v/x)


Oproep tot kandidaten

De Staatssecretaris belast met de Federale Culturele Instellingen deelt mede dat de betrekking van directeur-generaal bij het Paleis voor Schone Kunsten vacant is.

Het doel van de vennootschap en de aangelegenheden van het beheerscontract tussen de Federale Staat en de vennootschap worden uiteengezet in de artikelen 3 en 13 van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden.

U bent belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. U wordt bijgestaan door een directiecomité dat U voorzit.

U neemt, met raadgevende stem, deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur.

U wordt op grond van uw kennis van culturele aangelegenheden of inzake beheer door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar.

Het functieprofiel ziet er als volgt uit:

Wat uw culturele kennis betreft:

 • in staat zijn om een artistieke visie en strategische positionering op te stellen voor het Paleis, uitgaande van diens multidisciplinaire dimensie en met bijzondere aandacht voor de beeldende kunsten en de muziek ;
 • optimaal gebruik maken van de infrastructuur van het Paleis om deze culturele multidisciplinariteit vorm te geven ;
 • culturele partnerschappen uitbouwen die toelaten om uitmuntende producties en projecten te realiseren ;

Wat uw verantwoordelijkheden als beheerder betreft:

 • een team samenstellen, aansturen en laten samenwerken in een teamgeest die een harmonieus en maatschappelijk verantwoord beheer garandeert ;
 • nauwlettend toezien op het budgettair evenwicht van het programma als tegengewicht voor de artistieke beheersautonomie die u wordt toevertrouwd;
 • innovatieve technologieën introduceren om een doeltreffend beheer te waarborgen;
 • zorgen voor een loyaal mecenaat, essentieel om een kwalitatief hoogstaand programma te realiseren.

De kandidaatstelling dient te worden ingediend uiterlijk op 05 september 2022, per mail en per aangetekend schrijven, bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, ter attentie van de heer Thomas Van Achter,  Wetstraat 16, 1000 Brussel, thomas.vanachter@premier.fed.be.

U moet:

 • Belg zijn of burger van een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese economische ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • relevante culturele ervaring kunnen voorleggen met betrekking tot het multidisciplinaire karakter van het Paleis voor Schone Kunsten;
 • een leidinggevende functie hebben bekleed binnen een middelgrote tot grote instelling;
 • een multidisciplinair team kunnen leiden;
 • kunnen functioneren in een tweetalige Nederlands-Franse omgeving in het directiecomité en de raad van bestuur, en in een internationale context waar het Engels een troef is.

U dient zich individueel kandidaat te stellen en bereid zijn om voltijds voor het Paleis te werken.

U wordt verzocht bij uw kandidaatstelling te voegen:
a)   een volledig curriculum vitae;
b)   een nota van maximum 5 bladzijden (en optionele bijlagen) waarin u uw motivatie en  uw artistiek en managementproject uiteenzet, conform de door de wet van 7 mei 1999 en het ontwerp van beheerscontract toevertrouwde missie.

Voor het inwinnen van bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met dhr. Thomas Van Achter (thomas.vanachter@premier.fed.be).

Advertentie consulteerbaar in het Belgisch Staatsblad