‘Sonya Yoncheva’

12 Nov.'22
- 20:00

OPERA GALA

Sonya Yoncheva, Soprano

n.n., Tenor

Symphony Orchestra

Practical information

Location

Henry Le Boeuf Hall

Rue Ravenstein 23 1000 BRUSSELS

Production