Financieel model

Om artistieke projecten te financieren en werkingskosten te dekken, vindt Bozar een financieel evenwicht door een combinatie van overheidssubsidies, partnerschappen, filantropische giften en inkomsten uit verkoop en verhuur.

Het Paleis voor Schone Kunsten NV (Bozar), is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk. Een ambitieus beheerscontract stipuleert dat Bozar als missie heeft bij te dragen tot de uitstraling van de gefedereerde entiteiten van ons land en van Europa, en hierbij een actieve politiek dient te hanteren ten opzichte van het toegankelijk maken van cultuur voor een breed publiek. Haar missie concretiseert zich in de organisatie van eigen activiteiten, de ontvangst van activiteiten van derden en de coproductie met partners.

Om deze missie te volbrengen ontvangt Bozar een federale dotatie, aangevuld met een ondersteuning vanuit de Nationale Loterij. Deze middelen maken ongeveer de helft uit van ons totale budget en worden ingezet voor het dekken van een deel van de operationele kosten. Voor de financiering van de artistieke projecten en het overbruggen van de overblijvende operationele kosten is Bozar aangewezen op andere inkomsten.

Cijfers van 2019
Cijfers van 2019

De operationele kosten bedragen 67% van de totale uitgaven van de organisatie. De federale dotatie dekt slechts een deel van de werkingskosten. Naast de inkomsten via ticketing moet Bozar dus jaarlijks op zoek naar een netto financieringscomplement van 3 à 5 miljoen € vinden (4,4 miljoen in 2019), voornamelijk in de vorm van partnerschappen en filantropie, maar ook door inkomsten uit zaalhuur. Deze andere inkomsten hangen af van de artistieke activiteiten die bijdragen tot het prestige en de sociaal-maatschappelijke missie van Bozar die onze partners en mecenassen aantrekken.

Het financiële model van het Paleis voor Schone Kunsten toonde zich in de afgelopen jaren succesvol door zelf in te staan voor bijkomende financiële middelen om het artistieke programma te bekostigen en deze middelen terug in de economie te injecteren. Om dit model in stand te houden dient het Paleis voor Schone Kunsten evenwel operationeel te blijven. Het spreekt dan ook voor zich dat de huidige context, gekenmerkt door de COVID-19-crisis en door de schade ten gevolge van de brand op 18 januari 2021, ons financieel evenwicht in gevaar brengt. Het onderbreken van onze activiteiten, zowel artistiek als commercieel, de onzekere toekomst m.b.t. partnerevents o.a., en de slechts graduele heropstart heeft bijgedragen tot een sterke inkrimping van budgettaire vooruitzichten voor 2021.